Prelegenci

A B C D F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ż
Michał Olszewski

Michał Olszewski

zastępca prezydenta m. st. Warszawy

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

Urodzony w 1977 r. w Bydgoszczy.

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Od października 2011 r. Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, wcześniej dyrektor Biura Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy.

Jako Zastępca Prezydenta odpowiada za zadania z zakresu architektury i zagospodarowania przestrzennego, polityki związanej z pozyskiwaniem funduszy europejskich, polityki miejskiej oraz polityki metropolitarnej, koordynowania i tworzenia planów i strategii rozwoju m.st. Warszawy, inwestycji m.st. Warszawy, gospodarki odpadami komunalnymi, ochrony i kształtowania środowiska, polityki lokalowej i rewitalizacji, koordynowania polityki gospodarczej i innowacyjnej m.st. Warszawy. Nadzoruje także część prac Biura Spraw Dekretowych.

Swoją karierę w administracji publicznej zaczął w 1997 roku Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, gdzie odpowiadał za wzmocnienie potencjału administracyjnego samorządów terytorialnych w aspekcie integracji europejskiej i absorpcji środków przedakcesyjnych i strukturalnych UE.

Po wstąpieniu Polski do struktur unijnych rozpoczął pracę w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, a następnie w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, gdzie odpowiadał m.in. za wzmacnianie zdolności absorpcyjnych samorządów terytorialnych w pierwszych programach finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Za swoje zaangażowanie na rzecz działań ułatwiających polskim samorządom korzystanie z nowej szansy na budowanie lokalnego rozwoju został uhonorowany w 2005 r. plakietą "Samorząd w służbie społeczeństwu" przyznaną przez główne korporacje samorządowe w Polsce: Związek Miast Polskich, Unię Metropolii Polskich, Związek Powiatów Polskich, Unię Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP.

Był również zaangażowany jako ekspert rządowy w ramach współpracy finansowanej ze środków UE przy projektach wzmacniających potencjał administracji lokalnej i regionalnej na Ukrainie, w Bułgarii i Rumunii.

Od 2007 roku jest pracownikiem Urzędu miasta stołecznego Warszawy. W ratuszu pełnił między innymi funkcję dyrektora Biura Funduszy Europejskich i dyrektora Biura Obsługi Inwestora. W 2011 r. został powołany na stanowisko zastępcy prezydenta miasta stołecznego Warszawy.

Niezależnie od pracy w Urzędzie prowadził także działalność naukową i dydaktyczną na uczelniach publicznych i prywatnych. Przewodzi warszawskiej Radzie ds. Polityki Innowacji oraz jest członkiem jej odpowiednika na poziomie województwa. Reprezentuje również stowarzyszenie EUROCITIES, największą organizację zrzeszającą europejskie miasta, w Grupie Roboczej Wysokiego Szczebla ds. Inteligentnych Miast przy Komisji Europejskiej. Jest również zaangażowany we wzmacnianie współpracy między samorządami na szczeblu krajowym i na metropolitarnych obszarach funkcjonalnych.

W latach 2007-2015 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Polityki Europejskiej i Współpracy Zagranicznej Związku Miast Polskich, a od 2012 r. jest Współprzewodniczącym Zespołu ds. Funkcjonalnych Obszarów Miejskich i Metropolitarnych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Jest zaangażowany w zacieśnianie współpracy w warszawskim obszarze metropolitarnym i autorem kilku projektów wspierających powiązania funkcjonalne pomiędzy gminami metropolii.

Od 2012 r. Przewodniczy Komitetowi Sterującemu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Metropolii Warszawskiej.

Za swój wkład w rozwój samorządności został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi (2015) oraz Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji (2015).  

Bierze udział w sesjach:

  • Przestrzeń publiczna. Czas bulwarów, czyli jak odwrócić miasta w stronę wody

    ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
     

    Przestrzeń publiczna. Czas bulwarów, czyli jak odwrócić miasta w stronę wody

    Nowo oddane bulwary nadrzeczne to jedne z najatrakcyjniejszych przestrzeni rekreacyjnych w polskich miastach, które przyciągają nie tylko lokalizacją nad brzegiem rzek, ale też wspaniałą, ponadczasową architekturą. Rzeźba, instalacja, a może skatepark? Co powinno się znaleźć w takiej przestrzeni?

POWRÓT